Prijzen: Gazellen 2017 (FD.nl) & Top 20 beste digital marketingbureaus (Emerce.nl)

Privacy beleid

PRIVCACYBELEID VAN Kliq Internet

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kliq Internet​ (hierna: “de
organisatie”) verwerkt van haar opdrachtnemers..
Indien je klant wordt van de organisatie of om een andere reden persoonsgegevens aan de
organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit
Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je
eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Roger Overdevest, Hooigracht 15 2312 KM Leiden, 071 541 8082, KVK 52244601
De verwerker is bereikbaar via roger@kliq.nl

2.1 In het kader van websitebezoek worden de volgende gegevens verwerkt:
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met
name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam op die computer, het
tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden
geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze
gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie
is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd
en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee
kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website
combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze
cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan
beperken.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de
privacyverklaring te lezen alvorens de website te bezoeken.

2.2 In het kader van ontvangen opdrachtnemerschap worden de volgende persoons- en
bedrijfsgegevens gebruikt e/o verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) bedrijfsnaam
c) adresgegevens
d) telefoonnummer
e) e-mailadres
f) bankrekeningnummer
g) facturen
h) e-mails
i) toegang tot Google producten
j) toegang tot de backend van websites

2.3 De organisatie verwerkt de in sub 2.2 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:
Voorbeelden]:
a) je bedrijfsnaam en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor de afwikkeling van de
financiële administratie.
b) toegang tot de Google producten en tot de website wordt gebruik om inzicht te krijgen in het
verkeer naar de website en het gedrag van de bezoeker op de website. Ook wordt zo
inzicht gekregen in de conversies. Ten slotte kunnen wij zo ook gewenste wijzigingen
aanbrengen aan de website.
c) je bedrijfsnaam en e-mailadres kunnen worden gebruikt voor algemene correspondentie en
voor het sturen van onze nieuwsbrief.
E-mailmarketing (opt-out):
de organisatie gebruikt je naam en e-mailadres om je enkele keren per jaar haar e-mail
nieuwsbrief met informatie over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en andere interessante
informatie van de organisatie toe te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te
willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink
onderaan de mailing.

2.4 De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en
geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en
werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit
tot jou als individu te herleiden.

2.5 In het kader van werkzaamheid bij de organisatie worden de volgende persoonsgegevens
gebruikt e/o verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
d) e-mailadres
e) bankrekeningnummer
f) e-mailadres
g) scans van persoonsID en bankpas

2.6 De organisatie verwerkt de in sub 2.2 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:
Voorbeelden]:
d) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor de afwikkeling van de financiële
administratie.
e) je gegevens worden gebruikt om ziekteverzuim administratie te kunnen bijhouden bij een
Arbo dienst

3. Bewaartermijnen
3.1 De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van de
opdrachtgeving en tot maximaal een jaar na beëindiging hiervan. Direct na afloop van de
hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of
anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving)
verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen
uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard
blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen
ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of
beschadiging.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie in sommige (incidentele)
situaties gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken
de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de
organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle
verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening
gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris
gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de administratie (info@kliq.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te
zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal je verzoek steeds onverwijld
in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek,
informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek
niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de de administratie(info@kliq.nl). De
organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen
en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke
verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste
het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens verwerkt of je
verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de eigenaar (roger@kliq.nl). Indien dit niet
leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep
te doen op de bevoegde rechter.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan
onze administratie (info@kliq.nl).

6. Wijzigingen
Dit document is opgesteld in mei 2018. Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden
via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.