• Bel: 071 541 8082
Bel nu

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Roger Overdevest, handelend vanuit de eenmanszaak Kliq Internet, welke is gevestigd te Leiden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52244601 (“Kliq Internet”), en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

1.1. Kliq zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) zij aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend. Een offerte kan in verschillende vormen worden opgesteld

1.2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door Kliq, tenzij anders aangegeven in de offerte. Kliq is niet verplicht een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien zij daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.

1.3. De overeenkomst ontstaat op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Kliq.

1.4. Opdrachtgever dient de offerte schriftelijk te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Kliq werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Het voorgaande geldt ook wanneer Opdrachtgever Kliq verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

1.5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Kliq alleen bindend indien en voor zover deze door Kliq uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal Kliq zo spoedig mogelijk de Diensten uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

2.2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Kliq dat de Diensten naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Indien Opdrachtgever meent dat deze garantie niet wordt gehaald, dient hij binnen een redelijke termijn schriftelijk te reclameren.

2.3.Indien en voor zover een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Kliq het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Kliq zal Opdrachtgever hierover tijdig informeren. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

2.4 Binnen de online zoekmarkt streeft Kliq ernaar zoveel mogelijk exclusief opdrachtnemer te zijn per zoekwoordgroep. Kliq behoudt te allen tijde het recht om hier, in niet nader omschreven situaties, van af te wijken.

2.5. Indien Kliq voornemens heeft om binnen de online zoekmarkt meerdere opdrachtgevers te bedienen binnen dezelfde woordgroep(en), dan dienst hij de overige opdrachtgevers binnen de woordgroep(en) hierover vooraf te informeren.

2.6 Hosting diensten van Kliq worden uitgevoerd volgens het Service Level Agreement (SLA) welke te vinden is op de website van WPLounge.nl.

3.1. Kliq is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

3.2. Indien door Opdrachtgever aan Kliq verstrekte bronmaterialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Kliq.

3.3 Opdrachtgever vrijwaart Kliq van claims van derden ten aanzien van schending van rechten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing of gebruik van Werken.

4.1. Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden tijdig gemeld en conform melding gefactureerd aan Opdrachtgever.

4.2. Indien Kliq meer werk moet verrichten dan hij had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Kliq gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Kliq tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

5.1. Indien levering van Diensten plaats dient te vinden via sociale media, door Google aangeboden diensten of andere diensten onder beheer van derden, is levering onderworpen aan de beschikbaarheid en de gebruiksvoorwaarden van de leveranciers van deze diensten.

5.2. Kliq zal zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen teneinde ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. Wanneer dit tot meerwerk leidt, zal Kliq dit tijdig melden conform het vorige artikel.

6.1. Indien levering van Diensten gebruikmaking van accounts bij derden vereist, machtigt Opdrachtgever Kliq hierbij om in Opdrachtgever’s naam accounts aan te maken bij deze derden en om alle daarbij benodigde gegevens van Opdrachtgever te mogen opgeven.

6.2. Indien aan dergelijke diensten van derden kosten verbonden zijn, is Kliq hiertoe slechts gemachtigd met expliciete toestemming van Opdrachtgever. Deze toestemming wordt geacht te zijn gegeven indien de dienst genoemd is in de offerte.

7.1. Alle prijzen zijn exclusief eventuele omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen op de website van Kliq zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Alleen de prijzen in de offerte zijn bindend. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

7.2. Kliq zal voor alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Opdrachtgever. Kliq is gerechtigd elektronisch te factureren. De betalingstermijn van facturen van Kliq is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur.

7.3. Kliq kan een vooruitbetaling verlangen van ten hoogste 100% van het offertebedrag alvorens met de werkzaamheden te beginnen.

7.4. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is kan door Kliq over het openstaande factuurbedrag wettelijke rente worden berekend. Tevens is Opdrachtgever gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

7.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

8.2. Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

9.1. Kliq is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdracht . Iedere aansprakelijkheid van Kliq voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, onder andere veroorzaakt door een daling in de ranking van de zoekmachines.

9.2. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens het vorige artikel zal worden uitgekeerd is het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor zes maanden. Deze maximumbedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Kliq.

9.3. De aansprakelijkheid van Kliq wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Kliq onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Kliq ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kliq in staat is adequaat te reageren.

9.4. Opdrachtgever vrijwaart Kliq voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een Werk, product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Kliq geleverde zaken, materialen of werkzaamheden, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of werkzaamheden.

10.1. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding van een opdracht zal Kliq zo snel mogelijk de logingegevens van alle accounts beheerd of aangemaakt ten behoeve van Opdrachtgever overdragen aan Opdrachtgever. Eventuele door Kliq opgeslagen gegevens zoals historische rapportages die relevant zijn voor Opdrachtgever zal Kliq in digitaal formaat verstrekken mits Opdrachtgever binnen 30 dagen hierom verzoekt.

10.2 Een overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale duur, meestal minimaal 6 maanden. Na deze periode zal de overeenkomst automatisch doorlopen tenzij Opdrachtgever de overeenkomst opzegt volgens artikel 10.3

10.3 Opzegging van een overeenkomst is mogelijk per de eerste van de eerstvolgende maand.

10.4. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst niet nakomt heeft Kliq het recht de uitvoering van alle met de betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Kliq op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet-nakoming in kwestie van ondergeschikte betekenis is.

11.1. Na aanvaarding mag een overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. Dit dient te gebeuren middels een schriftelijk stuk.

11.2. Indien de Diensten strekken tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn met stilzwijgende verlenging, is Kliq steeds gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens 30 dagen voordat de opzegtermijn afloopt mededeling te doen van de voorgenomen aanpassingen of uitbreidingen aan Opdrachtgever.

11.3. Indien Opdrachtgever binnen deze 30 dagen bezwaar maakt, zal Kliq overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Zij zal van haar beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever.

12.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag.

12.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.4. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

12.5. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

12.6. De door Kliq ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

12.7. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.

12.8. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Deze algemene voorwaarden kunt u ook downloaden als Pdf. KLIK HIER om te downloaden.